دانلود word رابطه بين فرهنگ سازماني و ساختار سازماني باتوجه به نقش ميانجي سبک رهبري (مطالعه موردي : اداره کل بيمه سلامت استان گلستان)

لینک دانلود

 دانلود word رابطه بين فرهنگ سازماني و ساختار سازماني باتوجه به نقش ميانجي سبک رهبري (مطالعه موردي : اداره کل بيمه سلامت استان گلستان) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين فرهنگ سازماني و ساختار سازماني باتوجه به نقش ميانجي سبک رهبري (مطالعه موردي : اداره کل بيمه سلامت استان گلستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين فرهنگ سازماني و ساختار سازماني باتوجه به نقش ميانجي سبک رهبري (مطالعه موردي : اداره کل بيمه سلامت استان گلستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين فرهنگ سازماني و ساختار سازماني باتوجه به نقش ميانجي سبک رهبري (مطالعه موردي : اداره کل بيمه سلامت استان گلستان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي چالشها و راهکارهاي مديريت و توسعه اقتصادي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این مقاله حاصل پژوهشی با هدف بررسی رابطه فرهنگ و ساختار سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک رهبری در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان که تعداد آنها101 نفر بوده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 80 نفر نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازدو روش میدانی و مطالعات کتابخانه ایی و ابزار پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی طبق مدل دنیسون(2000)، ساختار سازمانی طبق مدل رابینز (1987)و سبک رهبری سازمانی طبق مدل فیدلر (1984) استفاده شد.برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در تمام متغیر ها بالای 0.7 و مورد تایید بوده است. نهایتا مجموعه داده ها به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادندکه فرهنگ سازمانی به همراه ابعاد 4 گانه خود(درگیرشدن –همانندی –انطباق ورسالت ) با ساختار سازمانی وساختار سازمانی با ابعاد 3 گانه خود(پیجیدگی – رسمیت وتمرکز) بافرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی باساختار سازمانی با توجه به نقش میانجی سبک رهبری رابطه مدار و فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی با توجه به نقش میانجی سبک رهبری وظیفه مداررا بطه معنی دار دارد ورابطه مثبت ومعنی داربین فرهنگ سازمانی وساختارسازمانی با توجه به نقش میانجی سبک رهبری تایید گردید.

توضیحات بیشتر